top of page

FELZÁRKÓZTATÓ TANANYAGOK

Hagyományos papíralapú „könyv és munkafüzet egyben” formátumban készítettük el azokat a tantárgyi segédanyagokat, amelyek segítségével szociokulturálisan hátrányos vagy gyengébb tanulási képességű 10-17 éves gyermekek felzárkóztatása válik lehetővé.

A kiadvány 12 tantárgy – matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció, földrajz, életvitel és gyakorlat, fizika, osztályközösség-építés, természetismeret, biológia, kémia, informatika – szöveges, elméletigényes tananyagaival, és a rájuk épülő feladatok, problémák feldolgozásával segíti a tanárokat és a diákokat.

A feladattár lehetővé teszi a frontális, kis csoportos és önálló munkát egyaránt, a tevékenységközpontúságot, a metakogníciót, a kritikai olvasást, a véleményalkotást, támogatják.

Szerepet kap a kreativitásfejlesztés is. A szövegek mellett a médiaelemek (fotó, ábra, grafika) széles tárháza biztosítja a szemléltetési lehetőségeket.

A pedagógusok munkáját módszertani útmutató segíti. A módszertani javaslatok elsősorban a tevékenykedtető, rávezető, drámapedagógiai módszereket és változatos munkaformákat alkalmazó pedagógiai gyakorlatba illeszthetők.

A projekt eredményeképpen olyan tantárgyi segédanyagok születtek melyek a lemorzsolódott vagy lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek kezébe eszközt és módszert adnak.

A cél a megváltozott tanulási szokásokhoz történő sikeres alkalmazkodás, a munkaerőpiac által megkívánt tanulási kompetenciák hatékony fejlesztése és a tanulási motiváció felkeltése és megerősítése.

bottom of page